เอกสารประกอบการสัมมนาการจัดทำระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (5 มิถุนายน2550)

 
 

» เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับนโยบายของ กทม.

   นายสมพร  หวังวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 

Download
 

» แนวคิดการใช้ทรัพยากรจากระบบ BMA GIS ONLINE

 

Download
 

» การนำเสนอระบบการแก้ไขและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

   ราษฎร เชิงแผนที่ด้วยระบบ GIS WEB

 

Download
 

» GIS e-Learning บทเรียนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์

 

Download
 

» การพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลครอบครัว

 

Download

 

 

 

<<BACK