การใช้ร้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

Basic GIS

Basic MAP

GPS

Remote Sensing

การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS for everyone

ร่างแผนแม่บท GIS แห่งชาติ

การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data analysis)

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ : การพัฒนากรุงเทพมหานครตามผังเมืองรวม

GIS กับการเลือกตั้ง

บทความทางวิชาการ

map ที่ตั้งหน่วยงานและสถานที่สังกัดกรุงเทพมหานคร
คลังแผนที่
gis e-learning


กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
แผนแม่บท IT กรุงเทพมหานคร
แจ้งปัญหาการใช้งาน ิwww.bangkokgis.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (BMA GIS Center)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200