ที่ตั้งหน่วยงาน/อาคารสถานที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร    
     
         

  อาคารสงเคราะห์

ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา

ตลาดสด กทม.

  โรงเรียนสังกัด กทม.

ห้องสมุดประชาชน กทม. สวนสาธารณะ กทม.

  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัด กทม.

ศูนย์ฝึกกีฬา/ศูนย์กีฬา สังกัด กทม.

ศูนย์กำจัดขยะ กทม.
  โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ศูนย์เยาวชน กทม.

  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัด กทม.

ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการ กทม.
  โรงพยาบาลสังกัด กทม. สถานธนานุบาล กทม.
  ศูนย์บริการสาธารณสุข อาคารจอดรถยนต์ กทม.
         
         

map ที่ตั้งหน่วยงานและสถานที่สังกัดกรุงเทพมหานคร
คลังแผนที่
gis e-learning


กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
แผนแม่บท IT กรุงเทพมหานคร
แจ้งปัญหาการใช้งาน ิwww.bangkokgis.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (BMA GIS Center)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200