กำลังปรับปรุง script สนับสนุนเฉพาะ internet explorer browser.
หน้าระบบใหม่
เขตการปกครอง

ภาพรวม 50 เขต

ภาพรวม 50 เขต (ENGLISH)

ภาพรวม 50 เขต (แยกแขวง)

ภาพรวม 6 กลุ่มโซน

ภาพรวม 6 กลุ่มโซน (ภาพขยายเขตชั้นใน)

แผนที่ กทม.ปี57 (แยกรายเขต)
กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ปี 48
พื้นที่การปกครองของกทม. ระดับเขต ปี 48
เขตเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
สิ่งแวดล้อม
จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขต กทม. ปี 51
อู่ซ่อมรถยนต์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการประกันภัย ปี 49
บึงรับน้ำแก้มลิง ปี 49
ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เขต กทม. ปี 50
การใช้ที่ดิน
ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในเขต กทม. ปี 48
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขต กทม. ปี 48
ที่ตั้งสนามกอล์ฟในเขต กทม. ปี 50
ที่ตั้งสวนสัตว์ในพื้นที่เขต กทม. ปี 49
ที่ตั้งชุมชนรายเขตของ กทม.ปี 51
ศาสนสถาน
ที่ตั้งมัสยิดในเขตพื้นที่ กทม.
การศึกษา
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัด กทม.
พื้นที่เขตการศึกษาในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขต กทม.
ที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขต กทม. ปี 49
ที่ตั้งร.ร.ในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่เขต กทม. ปี 48
พิพิธภัณฑ์เด็กสังกัด กทม. ปี 48
สาธารณสุข
พื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 1 - 22
พื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม 23 - 44
พื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 45 - 68
หน่วยงานรัฐบาล
ที่ตั้งหน่วยงานราชการและกระทรวงต่างๆในเขตพื้นที่ กทม. ปี 48
สวัสดิการสังคม
ที่ตั้งลานกีฬา ปี 53
ที่ตั้งบ้านหนังสือ ปี 51
สถิติ
สถิติปี 54
สถิติปี 53
สถิติปี 52
สถิติปี 51
Data Dictionary 2550
Data Dictionary 2553


สำรวจความคิดเห็น


1.ความพึงพอใจต่อการ Download แผนที่ในเรื่องต่างๆ

 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
ดูผล Vote

2.ความพอใจในรูปแบบของแผนที่

 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
ดูผล Vote

 

map ที่ตั้งหน่วยงานและสถานที่สังกัดกรุงเทพมหานคร
คลังแผนที่
gis e-learning


กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
แผนแม่บท IT กรุงเทพมหานคร
แจ้งปัญหาการใช้งาน ิwww.bangkokgis.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (BMA GIS Center)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200