เข้าสู่เว็ปเก่า
+สาระภูมิศาสตร์

 

บทบาทและการพัฒนาระบบ GIS ของกรุงเทพมหานคร โดยอณุศร พุ่มพวง
เนื้อหานำเสนอข้อคิดเห็นบนหลักการสากลร่วมกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง โดยวิเคราะห์บทบาทและการพัฒนาระบบ GIS ของกรุงเทพมหานครเพื่อการนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและความคาดหวังในประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับในอนาคต รูปแบบการนำเสนอมีทั้งข้อความ รูปภาพ แบบจำลองและแผนผังอธิบายแนวความคิด: 2554-09-14 15:03:35  อ่านรายละเอียด
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรุงเทพมหานคร : 10,000 เลขหมายอาคารในพื้นที่เขตคลองเตย โดย อณุศร พุ่มพวงและณรงค์ศักดิ์ โกษากรณ์
บทความนี้เขียนเมื่อเดือน มิถุนายน 2543 ภายหลังที่กรุงเทพมหานครมีการนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้งานด้านการจัดเก็บภาษีเป็นครั้งแรกของประเทศไทย (ก่อนปี พ.ศ. 2540) โดยทดลองใช้งานในพื้นที่บางส่วนของเขตคลองเตย (ครอบคลุมหมายเลขประจำบ้าน 10,000 เลขหมาย) ข้อมูลที่นำมาใช้พัฒนาระบบเป็นข้อมูลอ้างอิงแผนที่ฐาน 1 : 1,000 ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม ข้อมูลจากระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและข้อมูลแปลงโฉนดที่ดิน จากกรมที่ดิน ผลการใช้งานยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าในด้านการลงทุนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานคร หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ ตลอดจนเอกชนที่มีความรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต่างได้นำแนวคิดและวิธีการไปประยุกต์และปรับปรุงใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และจากภาษีป้าย ซึ่งผลที่เกิดจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องติดตามและประเมินผล กันต่อไป: 2554-07-28 09:07:15  อ่านรายละเอียด
งานแผนที่ในระบบ GIS ความคลาดเคลื่อนตลอดกาล โดย นายอณุศร พุ่มพวง
แผนที่เป็นตัวแทนของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ GIS ในขบวนการของระบบ GIS ที่มีการใช้งานแผนที่ ประกอบด้วยขบวนการได้มาของข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ ในขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้วยสมการหรือสูตรทางคณิตศาสตร์ตาม Algorithms ที่กำหนดไว้ ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนเสมอ ผู้ใช้ระบบ GIS จึงจำเป็นต้องตระหนักและรับรู้ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ GIS มีความคลาดเคลื่อนในระดับของการยอมรับได้ สำหรับการนำไปประกอบการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจได้หรือไม่ระดับใด : 2554-07-27 12:07:42  อ่านรายละเอียด
 หน้าที่   | 1