+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS)

 

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS)

เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วันทำการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.00 น. ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 จำนวน 25 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 จำนวน 25 คน

เนื้อหาสาระโดยย่อ

เป็นหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยแนะนำวิธีการเข้ามาใช้ทรัพยากรส่วนกลางที่ระบบ BMA GIS ONLINE เพื่อนำไปสร้าง ออกแบบงานด้าน GIS สำหรับการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย สาธิตการใช้งานและการฝึกภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้
1. แนวคิดและนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
2. องค์ประกอบและการใช้งานระบบ BMA GIS ONLINE
3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฺ (GIS) กับการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการงานของกรุงเทพมหานคร
4. เรียนรู้การใช้คำสั่งและเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานบนโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศษสตร์ (GIS)
5. การพัฒนาระบบผ่าน Web Application ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนที่ และข้อมูลประกอบได้รวมถึงข้อมูลรูปภาพ วีดีโอ หรือเอกสาร

 

 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2559-11-17 03:11:11