+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอประชาสัมพันธ์ระบบ GIS e-Learning

 

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้จัดให้มีบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในระบบ GIS e-Learning  เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเลือกสรรการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาในทุกที่ทุกโอกาส  ประกอบด้วยรายวิชา  ดังนี้ 
                      ๑. Geographic Information System (GIS)ได้แก่ GIS คืออะไร องค์ประกอบของ GIS และ GIS Database
                       2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
และแผนที่ (Basic Map)
                       3. DatabaseSoftware ได้แก่ PostgreSQL  SQLite  MySQL
ในเบื้องต้นผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ http://www.bangkokgis.com/giselearning/
 
 
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2560-06-26 03:06:19