+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรฝึกอบรมด้าน GIS 2562

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการใช้ระบบภูมิสารสนเทศส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2562-01-30 15:01:18