+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ประจำปี ๒๕๖๒

 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ประจำปี ๒๕๖๒

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม 2562 (หลักสูตร ๓ วัน)

 

/bangkokgis_2008/userfiles/files/download/train2562.pdf

 

 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2562-02-27 15:02:30