+ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

การอบรมเป็นลักษณะแบบไป – กลับ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ARIT อาคารเอ็มเอสสยาม ถนนพระราม 3 เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร ดังนี้
                   1.โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการลงจุดแสดงตำแหน่ง
การอนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้าน และโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ
บนระบบเครือข่ายเพื่อบันทึกหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (แบบ ผมร.1) จำนวน 127คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 1 วันทำการ ดังนี้
                       1.1 รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562                 จำนวน 31คน
                       1.2 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562                         จำนวน 32 คน
                       1.3 รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562                    จำนวน 32คน
                       1.4 รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562                         จำนวน 32คน
                   2. ระบบบริหารจัดการจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร และโปรแกรมประยุกต์เว็บจากระบบGIS Portal ได้แก่ General Map Application และ Specification Map Applicationจำนวน 120คนแบ่งเป็น 4รุ่น ๆ ละ 1 วันทำการ ดังนี้
                       2.1  รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562               จำนวน 28คน                
                       2.2รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562                         จำนวน 33คน
                       2.3  รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562                     จำนวน 29คน
                       2.4  รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562                    จำนวน 30คน
 
 

วันที่ปรับปรุงข่าว : 2562-08-15 14:08:41