หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ GIS ???
NuM
17-12-2546
เวลา 13:42:51


พิมพ์
กรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ GIS เช่น สำนักนโยบายและแผนฯ สำนักระบายน้ำ สำนักผังเมือง ฯลฯ ซึ่งมีข้อมูลหลากหลาย ไม่ทราบว่ากรุงเทพมหานครมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ GIS โดยตรงหรือไม่

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

ผู้จัดทำ web
13-01-2547
เวลา 09:36:52


กรุงเทพมหานครมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ สังกัด กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้าน GIS มีภาระหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ วางแผน จัดการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา จัดทำ จัดหาและดูแลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (FGDS) การกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล กำหนดความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนำเข้าข้อมูลและการจัดการฝึกอบรม และทำหน้าที่ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นภายในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก โดยหน่วยงานมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับกอง สำนัก และสำนักงานเขต
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )