ชื่อประธานสภากรุงเทพมหานคร
มาลุต ริตจันทร์
05-01-2550
เวลา 22:20:03


พิมพ์
อยากทราบรายชื่อคณะกรรมการสภากรุงเทพมหานคร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

IT
01-08-2550
เวลา 10:13:29


รายชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร<br>
ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2549 จำนวน 57 คน จำแนกตามเขต<br>
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ<br>
นายวิรัช อินช่วย<br>
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา<br>
นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา<br>
นายประพนธ์ เนตรรังษี<br>
นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์<br>
นายพิรกร วีรกุลสุนทร<br>
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร<br>
นายการุณ โหสกุล<br>
นางกนกนุช นากสุวรรณ<br>
นายอภิชาติ หาลำเจียก<br>
นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย<br>
พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง<br>
นายสุไหง แสวงสุข<br>
นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์<br>
นายวิชัย หุตังคบดี<br>
นางนฤมล รัตนาภิบาล<br>
นายนภาพล จีระกุล<br>
นายวิรัช คงคาเขตร<br>
นายสาทร ม่วงศิริ<br>
นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก<br>
นางสาวปราณี เชื้อเกตุ<br>
นายอภิมุข ฉันทวานิช<br>
นายสุพิน คล้ายนก<br>
นายเพทาย จั่นเผื่อน<br>
นางบุศกร คงอุดม<br>
นางสาวพรพิมล คงอุดม<br>
นายคำรณ บำรุงรักษ์<br>
นายประพันธ์ ม่วงศิริ<br>
นายทวีศักดิ์ กมลเวชช<br>
นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา<br>
นายธนะกฤช พุกรักษา<br>
นางเมธาวี ธารดำรงค์<br>
นายกิตพล เชิดชูกิจกุล<br>
นายเอก จึงเลิศศิริ<br>
นายพีรพล กนกวลัย<br>
นายแก้ว แห้วสันตติ<br>
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ<br>
นายสุธา นิติภานนท์<br>
นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์<br>
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์<br>
นางผุสดี วงศ์กำแหง<br>
นายไสว โชติกะสุภา<br>
นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์<br>
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์<br>
นายบำรุง รัตนะ<br>
นายประสิทธิ์ รักสลาม<br>
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด<br>
นายธวัชชัย ปิยนนทยา<br>
นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์<br>
นายสมชาย เวสารัชตระกูล<br>
นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์<br>
นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์<br>
นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์<br>
นายนวรัตน์ อยู่บำรุง<br>
นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี<br>
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ<br>
<br>
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )