metadata คืออะไร
neung
21-01-2547
เวลา 11:22:57


พิมพ์
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ metadata ของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

moo
27-01-2547
เวลา 09:36:44


metadata คือ การอธิบายข้อมูล ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงสถานะภาพ คุณภาพ แหล่งข้อมูล รายละเอียดคุณลักษณะข้อมูล นโยบายเผยแพร่ข้อมูล หรือกล่าวโดยสรุป metadata ก็คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลนั่นเอง อันเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยน หรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นต้น
 ความคิดเห็นที่ 2

อศ.
15-06-2547
เวลา 10:50:15


metadata ในความหมายสั้น ๆ ซึ่งอธิบายไว้ใน www.fgdc.gov/metadata/metadata.html สรุปไว้ดังนี้ Metadata หรือ ข้อมูลของข้อมูล ซึ่งอธิบายองค์ประกอบ คุณลักษณะ ทั้งในเชิงคุณภาพ เงื่อนไข และลักษณะเฉพาะของข้อมูลนั้น ๆ <br>
ฟังดูเข้าใจยากน่ะ แต่ลองเข้าไปดูใน web site ข้างต้นจะชัดเจนและมีตัวอย่างให้ดู <br>
อย่างไรก็ตาม (เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว) เราไม่ควรจะจัดทำ Metadata ตามมาตรฐานกลางทั้งหมด เพราะนั่นคือ ภาระ ซึ่งต้องเสียเวลาอย่างมากมาย และโดยข้อเท็จจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและโปรแกรมกับต่างชาติทั้งหมด ดังนั้นเราสามารถกำหนดมาตรฐานการจัดทำ Metadata ของเราเอง ไว้ใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศเราเองได้ และการที่สถาบันต่างชาติ หรือบริษัทที่ขายโปรแกรมด้าน GIS แนะนำให้ทำตามมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย เขามีเป้าหมายทางการค้าและการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งอ้างอิงการตามมาตรฐานนั้น ๆ<br>
เรื่องนี้ต้องพูดคุยกันยาว ๆ แต่อยากให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ถ้าพูดถึง Metadata ควรศึกษาว่าสำหรับงาน GIS ของไทย ควรจัดทำมาตรฐานด้าน Metadata อย่างไรจึงจะเหมาะสมและสดวกต่อการนำไปอ้างอิงใช้งาน<br>
จาก อศ.
 ความคิดเห็นที่ 3

.x
14-11-2548
เวลา 17:02:42


MataData ได้แก่รายละเอียดที่บอกถึงโครงสร้างต่างๆ ของข้อมูล
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )