ต้องการทราบ อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
lotte
26-04-2550
เวลา 10:01:33


พิมพ์
ต้องการทราบ อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1

IT
00-00-543
เวลา 10:06:52


1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนฯ<br>
2. การทะเบียนราษฎร<br>
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>
4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง<br>
5. การผังเมือง<br>
6. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก, ทางน้ำ ฯลฯ<br>
7. การวิศวกรรมจราจร<br>
8. การขนส่ง และการขนส่งมวลชน<br>
9. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ<br>
10. การดูแลรักษาที่สาธารณะ<br>
11. การควบคุมอาคาร<br>
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด<br>
13. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ<br>
14. การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<br>
15. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ<br>
16. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล<br>
17. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน<br>
18. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์<br>
19. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์<br>
20. การรักษาความปลอดภัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ<br>
21. การจัดการศึกษา<br>
22. การสาธารณูปการ<br>
23. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ฯลฯ<br>
24. การส่งเสริมการกีฬา<br>
25. การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ <br>
26. การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร<br>
27. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง<br>
28. การส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>
29. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น<br>
30. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ<br>
31. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น <br>
32. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย<br>
33. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน <br>
34. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น<br>
35. การประสานงานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น<br>
36. การแบ่งสรรเงิน<br>
37. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม<br>
38. การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม<br>
39. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ <br>
40. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง<br>
41. การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล และการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ<br>
42. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ<br>
43. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น<br>
44. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นกำหนด<br>
<br>
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )