ซอฟต์แวร์ QGIS เป็น Free software หรือไม่
JO
04-05-2555
เวลา 09:05:27


พิมพ์
ช่วยตอบด้วย

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


04-05-2555
เวลา 10:05:11


ซอฟต์แวร์ QGIS เป็น Free software
สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PostgreSQL/PostGIS (GIS database development and management with PostgreSQL/PostGIS) ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรม สทอภ. ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 38 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เน้นให้สามารถออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตลอดจนสามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้นด้วยระบบฐานข้อมูล PostGIS แสดงแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่จากฐานข้อมูล PostGIS ด้วยฟรีซอฟต์แวร์ QGIS ได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรเชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )