อยากทราบการรังวัดทางดาราศาสคร์
Na
11-05-2555
เวลา 10:05:15


พิมพ์
ทำได้หรือไม่

>> คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 ความคิดเห็นที่ 1


11-05-2555
เวลา 10:05:56


การรังวัดทางดาราศาตร์คือการรังวัดดาว ที่อยู่บนฟากฟ้า หลักการก็คือการรังวัดดาวฤกษ์ ซึ่งจะอยู่คงที่ เช่น ดาวเหนือ เปรียบเสมือนกับการรังวัดระบบ GPS ในสมัยนี้ ระบบ GPS ใช้หลักการทราบตำแหน่งดาวเทียม รังวัดหาระยะทางจากดาวเทียมถึงตัวเครื่องรับสัญญาณ แต่การรังวัดดาราศาสตร์ อาศัยหลักหาตำแหน่งของดาวจาก สมุดปูมดาวหรือ Astronomy Alamac เพื่อหาค่า ละติจูดดาวหรือ Right Ascention และ ค่าลองติจูดดาว หรือ Declination ของดาว ส่วนการวัดระยะจากดาวถึงตัวกล้องจะเป็นการรังวัด มุมสูง จากขอบฟ้าถึงตัวดาว หรือเป็นการรังวัดเวลาที่ดาวผ่าน แทน
เชิญกรอกข้อความเพื่อตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 


แสดงความคิดเห็น
(จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สมัครสมาชิกที่นี่ )

 ความคิดเห็น:

  username
  password ( สำหรับเจ้าหน้าที่ตอบจะขึ้น * โดย Webmaster )